OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
Vzdelanie:
Filozofická fakulta  Univerzity P.J Šafárika, Košice odbor: psychológia (1980 – 1984)
Štátna rigorózna skúška - 1987
Špeciálna príprava pre výkon práce v zdravotníctve a skúška v odbore klinická psychológia – atestácia  (Bratislava, Inštitút pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve, 1995)
    
Ďalšie vzdelávanie: ( psychoterapeutické výcviky  a kurzy )
Skupinová psychoterapia neuróz  (Kroměříž, 1986, 150 hodín)
Tematický kurz o problémoch liečby alkoholizmu ( Inštitút pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve, Košice, 1992 )
Tréning asertivity ( Modra, 20 hod.)
Konverzačná a kooperačná hypnoterapia (Seminár pre hypnoterapiu, Brno , 1992,  110 hodín)
Výcvik v psychodynamickej (hlbinnej)skupinovej psychoterapii (SPS, 1992–1996, 465 hodín)
Procesorientovaná psychoterapia – tematické kurzy  (1991, 1993, 60 hodín)
Relaxačno symbolická psychoterapia (2007, Inštitút pre výcvik v relaxačnej  a symbolickej terapii, Košice, 100 hodín)
Dignostika a diferenciálna diagnostika disociatívnych porúch (Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR, SPS, SLS, Trenčín, 2009)
Výcvik v operacionalizovanej psychodynamickej diagnostike OPD-2 (Slovenský inštitút krátkodobej psychoanalytickej psychoterapie, Tundérhegy Európai Pszichoterápiás Képzó Intézet, Nitra, 2009, 54 hodín)
Práca s traumatizovanými a disociatívnymi klientami pomocou krátkej terapie orientovanej na riešenie (Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR, SPS, SLS, Trenčín, 2010, 34 hodín)
Systemické štrukturálne konštelácie (Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR, Trenčín, 2012, 11 hodín)
Výcvik v detskej relaxačnej psychoterapii (Inštitút pre výcvik v relaxačnej a symbolickej psychoterapii, Košice, 2011-2012, 60 hodín)
• Symboly a sny  (PORT centrum hlbinnej psychológie, Liptovský Hrádok,  2013, 2014, 38 hodín)
• Úvod do psychotraumatológie a EMDR (SIPE, SKP, Trenčín 2015, 27 hodín)
• Psychotraumatológia a EMDR (SIPE, SKP, Trenčín 2016, 27 hodín)
• Psychotraumatológia a EMDR pri práci s komplexnou traumou (SIPE, SKP, 2016,27 hodín)
•  ďalšie vzdelávacie aktivity a semináre organizované Slovenskou komorou psychológov, 2019

Prax:
ZŤS Košice – psychologička (1984 – 1991)
súkromná psychologička (Košice, 1991 – 1993)
klinická psychologička na psychiatrickom oddelení pre výkon ochrannej sexuologickej a toxikomanickej liečby (Zbor väzenskej a justičnej stráže SR, Košice, 1993 – 1998)
súkromná psychologička (Košice, 1998 – 2002)
klinická psychologička v privátnej praxi - (od r.2002 do súčasnosti - súkromná ambulancia klinickej psychológie a psychoterapie Košice)

Lektorská a prednášková  činnosť:
lektorka firmy Energy – prednášková a tréningová činnosť (1999 –  2005 )
interaktívne psychologicko – právne tréningy pre učiteľov SŠ, ZŠ a vychovávateľov organizované o. z.  Občan a demokracia (2002 – 2003)
komunikačné tréningy pre študentov právnickej fakulty (2003, 2004, 2005, 2006. 2007)
lektorka 5 týždňového sociálno – psychologického výcviku pre pracovníkov NVÚ SR (   sociálna percepcia, komunikácia, asertivita, efektívna dyadická komunikácia, transakčná analýza, skupina v sociálno- psychologickom výcviku, vyjednávanie, presviedčanie, mediácia, supervízia ), organizovaného o. z. Občan a demokracia (2003 – 2004)
lektorka tréningov realizovaných pre rómske komunity ( Kežmarok a okolie – 2003 )
lektorka komunikačných tréningov pre rómsku komunitu v Košiciach – Krásnej, organizovaných o. z. VARIANT ( 2003, 2004 )
lektorka pre teambuildingové outdoorové aktivity– pre firmu Novitech Košice ( 2005 )
lektorka teambuildingového  tréningu -  pre firmu Slovak Telecom  ( 2005 )
lektorka vzdelávania pre uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom kurzov „Komunikácia v pracovných a obchodných vzťahoch“ – Košice, grant cez SOP „Ľudské zdroje“ ( 2006,2007 )
lektorka komunikačných tréningov pre učiteľov SŠ – v rámci projektov financovaných z ESF ( 2007 )
lektorka komunikačných tréningov pre vychovávateľov detských domovov - organizátor: Psychosociálne centrum Košice (2008)