OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Ambulancia klinickej psychológie a psychoterapie má uzatvorenú zmluvu s poisťovňami Union a Dôvera.

Cenník sa týka výkonov

·         ktoré nie sú hradené zdravotnými poisťovňami a vyžadujú 100% spoluúčasť poistenca

·         pre pacientov Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ktorá nie je zmluvným partnerom tejto ambulancie

·         pre samoplatcov

·         nad rámec limitu zdravotnej poisťovne Dôvera, Union ( nad 25 terapeutických sedení,  nad rámec limitov na určený časový interval)  - na žiadosť pacienta

·         nad rámec optimálneho reálneho intervalu nákladov na jedno jedinečné rodné číslo určeného poisťovňou Union, resp. nad pásmom parametrov pre výpočet hodnotiaceho koeficientu určeného poisťovňou Dôvera – na žiadosť pacienta

·         v čase pracovného pokoja, sviatkov

·         na žiadosť pacienta, alebo iného subjektu, ktorý nie je zo zákona oprávnený odporučiť vyšetrenie hradené z verejného zdravotného poistenia

 

C E N N Í K    V Ý K O N O V

 

   Individuálna psychoterapia, poradenstvo   ( 50 min. )                                                        

   40,-€

   Párová a rodinná psychoterapia, poradenstvo ( 60 min. )                                                 

   60,-€

   Párová a rodinná psychoterapia,  poradenstvo ( 90 min. )                                                                  

   80,-€

   Psychoterapia nezaradená inde, rekonvalescencia ( 50 min.) - Z 50.4  Z 54.3

   40,-€

   Nácvik relaxačných techník ( 25 min. )                                                           

   20,-€

   Podporné vedenie osoby, ktorá je vo vzťahu s  pacientom(25 min.)               

   20-€

   Verbálna intervencia  (25 min.)                                                                          

   20,-€

   Skupinová psychoterapia, poradenstvo (90 min.) – za každého člena                       

   25,-€

   Konzultácia o možnostiach a postupoch v rámci psychoterapie, poradenstva 

  s pacientom a/alebo rodinným príslušníkom (do 25 min.)     

   20,-€

   Komplexné psychodiagnostické vyšetrenie - s písomnou správou                     

   90,-€

   Parciálne psychodiagnostické vyšetrenie  ( 60 min. vyšetrenia )                              

   50,-€

   Parciálne psychodiagnostické vyšetrenie   ( 20 min. vyšetrenia)                      

   20,-€

   Posúdenie psychickej spôsobilosti pre prácu v SBS (bez zbrane)

   70,-€

   Psychologické vyšetrenie psychickej spôsobilosti žiadateľov o nosenie a držanie   strelnej    zbrane, prácu v SBS - so zbraňou

   80,-€          

   Náhrada za stratu času pre neúčasť klienta na dohodnutom termíne (storno   polatok za každú dohodnutú hodinu)                 

   30,-€

   Príplatok k základnej cene výkonov za prácu v čase pracovného pokoja   a sviatkov  (po dohode)        

   40,-€

   Príplatok  za prácu mimo ordinačných hodín (po dohode) 

   20,- €

   Administratívne výkony (vystavenie potvrdenia o psychickom stave pre rôzne     účely, ako sú potreby súdu, komerčných poisťovní,  na vlastnú žiadosť a i.)   

   30,-€

   Psychologická konzultácia cez Skype, telefón a pod. (25 min.) – po dohode                         

   20,- €

   Psychologická konzultácia cez e-mail – po dohode                                                        

   20,-€ 

Cenník  je platný od 18.8.2022